เอกสารดาวน์โหลด

กันยายน 6, 2021

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์เพิ่มเติมฯ ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเน […]
สิงหาคม 27, 2021

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

มิถุนายน 30, 2021

คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ […]
พฤษภาคม 18, 2020

ขั้นตอนการกรอกผลการดำเนินงานของเกณฑ์เพิ่มเติมฯ ในระบบ CHE-Qa Online

พฤษภาคม 18, 2020

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับหลักสูตร ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และบริบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มกราคม 17, 2020

เอกสารอบรมโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของ มทร.ธัญบุรี วันที่ 22 – 23 มกราคม 2563

ธันวาคม 2, 2019

แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการเขียนรายงานการป […]
กรกฎาคม 15, 2019

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการบริหารความเสี่ยง […]
มิถุนายน 4, 2019

คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online 3D

ระบบ CHE QA Online 3D ปีกา […]