คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มทร.ธัญบุรี  

Read more

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับหลักสูตร ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และบริบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

Read more

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธํญบุรี โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ดาวน์โหลดคู่มือ 

Read more

เอกสารอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1 (วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561)

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 จากวิทยากร (ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร) วันที่ 14 ธันวาคม 2561

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาประมง 3.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาการผลิตพืช 7.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร 8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com