คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557(ปรับปรุง พฤษภาคม 2558)

Read more

ข้อมูลประกอบการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลประกอบการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 แยกเป็นคณะดังนี้ 1.คณะครุศาสตร์อุตาสหกรรม 2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5.คณะบริหารธุรกิจ 6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9.คณะศิลปศาสตร์ 10.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556

Read more

รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

Read more

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรี

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com