เอกสารข้อมูล (SAR)

กันยายน 1, 2015

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(สกอ.) ปีการศึกษา 2557(ปรับปรุง พฤษภาคม 2558)

สิงหาคม 5, 2015

แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินระดับหลักสูตร 2557 (มคอ. 7) สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

สิงหาคม 5, 2015

แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินระดับหลักสูตร 2557 (มคอ. 7) สำหรับระดับปริญญาตรี

กรกฎาคม 1, 2015

ข้อมูลประกอบการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลประกอบการเขียนรายงาน […]
กรกฎาคม 1, 2015

ข้อมูลประกอบการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

เมษายน 27, 2015

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงวันที่ 12/3/58)

มีนาคม 10, 2015

รูปแบบ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2557

พฤศจิกายน 10, 2014

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556

สิงหาคม 3, 2014

รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556