ลำดับการส่งรายงาน SAR ในระบบ CHE QA 3D

ลำดับการส่งche
             สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รวบรวมข้อมูลในการส่งรายงาน SAR เข้าระบบ CHE QA 3D และได้ดำเนินการจัดอันดับในการส่งรายงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ทำการส่งรายงาน SAR เข้าระบบ CHE QA 3D เป็นลำดับที่  69  ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่  6  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  แห่ง โดยจัดส่งรายงาน SAR ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 14.17 น.

             สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ค่ะ  ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.cheqa.mua.go.th/และ http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com