รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะclick_icon

ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

3.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร

4.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

5.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า

6.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

7.คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(คศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com