จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน วันที่ 24 มิถุนายน 2559
มิถุนายน 27, 2016
การประชุมชี้แจงการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรด้วยระบบ CHE-QA ONLINE
กรกฎาคม 4, 2016