โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน วันที่ 24 มิถุนายน 2559

DSC04597

      วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม 901 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน อันจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

      ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินในระดับคณะและสถาบัน พ.ศ.2557 แนวทางการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และเทคนิคการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ และมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ผศ.ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ผศ.ดร.ชุติมา  ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

        โดยรูปแบบการจัดอบรมฯ จะเป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มทดลองทำการประเมินจากกรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนประเด็น ก่อนที่จะนำเสนอ เพื่อให้วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ และหลังจบการอบรมแล้วจะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไป

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com