การประชุมชี้แจงการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรด้วยระบบ CHE-QA ONLINE

DSC04623

         เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมชี้แจงการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ด้วยระบบ CHE-QA ONLINE ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/วิทยาลัย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมฯ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com