โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา” ระยะที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา” ระยะที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถดำเนินการทวนสอบได้อย่างถูกต้อง

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com