กิจกรรมการประกวดการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 การประกวดการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 12 และ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเป็นการดำเนินงานจัดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา 2562 ของคณะ/วิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และนางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลที่ 1 ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา โดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสถานการณ์หลักสูตรที่มีผู้เรียนลดลง : หลักสูตรนานาชาติ โดย ดร.ดลยา จาตุรงคกุล คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้อาคารปฏิบัติการ โดย นายศักดิ์ดา บุญรอด วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

คณะกรรมการตัดสินการประกวดการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยขศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย และรองศาสตราจารย์วสันต์ กันอ่ำ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1 ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ทำให้นักศึกษามีผลงานที่โดดเด่น โดยคณะวิทยาศาสตราจารย์และเทคโนโลยี

รางวัลที่ 2 ได้แก่ การเรียนร่วมกับสถานประกอบการของนักศึกษา สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดย ดร.จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รางวัลที่ 3 ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย ดร.พีรพงศ์ งามนิคม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลได้แก่ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย นางสาวเหมือนฝัน สุขมนต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยกับเครือข่ายชุมชน โดย อาจารย์เขมจิรา จามกม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

Cr. ภาพถ่าย งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com