คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำร่าง ระเบียบ อว.
พฤษภาคม 12, 2021
คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปี 63 ผ่านสื่อออนไลน์ (zoom)
กรกฎาคม 5, 2021