แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์เพิ่มเติมฯ ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับคณะ 

ตามอัตลักษณ์และบริบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com