บุคคลากร


ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 


ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ Download Links Welcome To Florida - Click Here Button Png - Full ...

 


❤ ปีงบประมาณ 2562