ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง“ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA)”

          สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนำร่องเพื่อรับการประเมินจาก AUNQA เข้ารับฟังการบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาเดีย ออดิทอเรี่ยม ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยแจ้งรายชื่อมายังสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ทางโทรสาร 0-2577-5048 หรือ e-mail : rmuttqa@hotmail.com ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้ประสานงานรถยนต์สำหรับการเดินทางเพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจอดไว้บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยออกเดินทางเวลา 11.00 น.

 

ติดต่อสอบถาม 0-2549-3505, 0-2549-3503 โทรสาร 0-2577-5048 E-mail : rmuttqa@hotmail.com

(กรณีไม่มี Name, E-Mail) สามารถเข้ามาสอบถามได้ ตาม Link ด้านล่าง

facebook :สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  หรือ blogger : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com