ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง“ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA)”

โครงการอบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA”
สิงหาคม 14, 2013
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
สิงหาคม 19, 2013