AUNQA

กุมภาพันธ์ 28, 2017

โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1

             วันอังคารที่ […]
มกราคม 9, 2017

การประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) หลักสูตรนำร่อง

      วันจันทร์ที่  9  มกร […]
มีนาคม 8, 2016

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 […]
กันยายน 2, 2014

“โครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระยะที่ 1” วันที่ 2 กันยายน 2557

  FollowShare
ตุลาคม 24, 2013

การประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

FollowShare
สิงหาคม 14, 2013

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง“ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA)”

FollowShare
เมษายน 22, 2013

ภาพบรรยากาศเครือข่าย 3U ไปศึกษาดูงาน Asean University Network Quality Assurance ณ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายประกันคุณภาพการศึ […]