โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1

             วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์ 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1 เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA

Read more

การประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) หลักสูตรนำร่อง

      วันจันทร์ที่  9  มกราคม  2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ     การศึกษาอาเซียน (AUN-QA) หลักสูตรนำร่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น

Read more

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA)

           เมื่อวันอังคารที่  19  เมษายน 2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ ตามผลการดำเนินงานในปีการศึกษา  2558  ในตัวบ่งชี้ที่ 1-3  ตามเกณฑ์ AUN-QA  Version 3.0 ของหลักสูตร

Read more

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานในการเปิดประชุม และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปศาสตร์

Read more

“โครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระยะที่ 1” วันที่ 2 กันยายน 2557

 

Read more

การประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง“ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA)”

Read more

ภาพบรรยากาศเครือข่าย 3U ไปศึกษาดูงาน Asean University Network Quality Assurance ณ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มศว. มจพ. และมทร.ธัญบุรี) ศึกษาดูงาน Asean University Network Quality Assurance(AUNQA)  ณ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com