โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ (AUN-QA) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566
กุมภาพันธ์ 10, 2023
ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เมษายน 4, 2023