โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 1 KM : เกณฑ์และวิธีการประเมิน AUN-QA

โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 2
ตุลาคม 18, 2023
โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor)
ตุลาคม 25, 2023