ภาพบรรยากาศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

     รศ.ดร.ปัญญา มินยง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน,รศ.กฤษฎา ประสานวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม 0-2549-3505, 0-2549-3503 โทรสาร 0-2577-5048 E-mail : rmuttqa@hotmail.com
(กรณีไม่มี Name, E-Mail) สามารถเข้ามาสอบถามได้ ตาม Link ด้านล่าง
facebook : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา หรือ blogger : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com