โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 7 วันที่ 15-16 ก.พ.67 ผลลัพธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อประยุกต์ใช้ในหมวดที่ 3 ตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 26 มกราคม 2567
มกราคม 25, 2024
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 มทร.ธัญบุรี วันที่ 12 ก.พ.67
กุมภาพันธ์ 13, 2024