โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อประยุกต์ใช้ในหมวดที่ 3 ตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 26 มกราคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ วันที่ 18-19 ม.ค.67
มกราคม 19, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 7 วันที่ 15-16 ก.พ.67 ผลลัพธ์
มกราคม 30, 2024