โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเสียงของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ระดับคณะ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการตรวจ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พ.ค.67
พฤษภาคม 24, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.67
พฤษภาคม 24, 2024