การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการตรวจ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พ.ค.67

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 14 พ.ค.67
พฤษภาคม 14, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเสียงของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ระดับคณะ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
พฤษภาคม 24, 2024