โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 วันที่ 5 มิ.ย.67
มิถุนายน 4, 2024
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
มิถุนายน 17, 2024