ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในระบบ และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คลิก

 

พัฒนาระบบโดย : แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3084   e-mail : piyanoot_j@mail.rmutt.ac.th

 

ติดต่อสอบถาม 0-2549-3505, 0-2549-3503 โทรสาร 0-2577-5048 E-mail : rmuttqa@hotmail.com

(กรณีไม่มี Name, E-Mail) สามารถเข้ามาสอบถามได้ ตาม Link ด้านล่าง

facebook : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  หรือ blogger : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com