Uncategorized

January 1, 2016

สวัสดีปีใหม่ 2559

January 14, 2014

ขอเชิญร่วมงาน”การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

December 16, 2013

ภาพบรรยากาศ โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUNQA)

September 4, 2013

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

July 11, 2012

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฎ์การพิจารณาผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศ มทร.ธ. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ[1]