ขอเชิญร่วมงาน”การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ