ขอเชิญร่วมงาน”การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 ฟังคลิบเสียงคลิก > > สปอต ประชุม12 13 กพ 57 02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับ สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กำหนดกจัดการประชุม สัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในหัวข้อ
“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”
ภายในงานจะได้พบกับ
-การบรรยายวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”
-กิจกรรมการปฏิบัติที่ดี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
-นิทรรศการแสดงผลงานของชุมชนและนิทรรศการ 9 ปี 9 มทร.
ระหว่างวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com