โครงการนำนโยบายเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของ มทร.ธัญบุรี

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาขอแจ้งกำหนดการ และขอความอนุเคราะห์ท่านเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อเข้าร่วมสัมมนา รายละเอียดดังนี้

1.หนังสือนโยบาย วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของอธิการบดี

2.กรอบอัตรากำลังที่ได้จัดทำครั้งล่าสุด เพื่อร่วมวิเคราะห์ในการจัดสรรอัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

3.เอกสารที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาหัวข้อ การพัฒนาของคณะในระยะ 4 ปี ตามที่เสนอต่อ CEO ในการไปเยี่ยมคณะ

 

กำหนดการโครงการนำนโยบายเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของ มทร.ธัญบุรี

ระหว่างวันที่ 13 -15 กันยายน 2556

ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556

เวลา 07.30 – 09.00 น.   เดินทางออกจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                                         สู่โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

เวลา 09.00 – 10.00 น.   ลงทะเบียนและพิธีเปิด

โดย อธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

เวลา 10.00 – 10.15 น.   รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 – 12.00 น.   นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย อธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น.   ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เวลา 15.00 – 15.15 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.15 – 17.15 น.   การบริหารการเปลี่ยนแปลง

โดย รองอธิการบดี ดร.วิชัย  พยัคฆโส

เวลา 17.15 – 18.15 น.   พักรับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.15 – 20.15 น.   การทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อก้าวสู่เป้าหมายในอนาคต

โดย รองอธิการบดี ดร.วิชัย  พยัคฆโส

 

 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556

เวลา 09.00 – 10.30 น.   การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

โดย อธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

เวลา 10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.45 – 12.00 น.   การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์(ระดับผลลัพธ์)

และการกำหนดกลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ

โดย รองอธิการบดี ดร.วิชัย  พยัคฆโส

เวลา 12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น.   การกำหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ(ระดับผลิต)

โดย รองอธิการบดี ดร.วิชัย  พยัคฆโส

เวลา 15.00 – 15.15 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.15 – 17.15 น.   การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนของทุกหน่วยงาน

โดย รองอธิการบดี ดร.วิชัย  พยัคฆโส

เวลา 17.15 – 18.15 น.   พักรับประทานอาหารเย็น

เวลา 18.15 – 20.15 น.   การจัดทำร่างแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาตามพันธกิจต่างๆ

โดย อธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556

เวลา 09.00 – 10.30 น.   นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

โดย รองอธิการบดี ดร.วิชัย  พยัคฆโส

เวลา 10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.45 – 12.00 น.   นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

โดย รองอธิการบดี ดร.วิชัย  พยัคฆโส

เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 15.00 น.   การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนเชื่อมโยงความสัมพันธ์

โดย รองอธิการบดี ดร.วิชัย  พยัคฆโส

เวลา 15.00 – 15.15 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.15 – 16.30 น.   สรุปร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย

โดย อธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

เวลา 16.30 – 18.45 น.   เดินทางออกจากโรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดลำลองสุภาพ

 

 

แผนที่ เส้นทางการเดินทาง โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
อ้างอิงจาก http://www.a-onehotel.com/th/pattaya/index.html

 

ติดต่อสอบถาม 0-2549-3505, 0-2549-3503 โทรสาร 0-2577-5048 E-mail : rmuttqa@hotmail.com

(กรณีไม่มี Name, E-Mail) สามารถเข้ามาสอบถามได้ ตาม Link ด้านล่าง

facebook : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  หรือ blogger : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com