ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556

โครงการนำนโยบายเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของ มทร.ธัญบุรี
กันยายน 9, 2013
สรุปผลการประเมิน การบรรยายระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ AUN
ตุลาคม 16, 2013