ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(ช่วงบ่าย)
กุมภาพันธ์ 27, 2014
ตารางสรุปเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
มีนาคม 19, 2014