ตารางสรุปเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
มีนาคม 19, 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม คำอธิบายเกณฑ์การประเมินในคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
มีนาคม 19, 2014