ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8

         ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” (Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

          ในการนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมประกวด และสามารถดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ http://km.rmutsv.ac.th/2015/?q=th   หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง โทรศัพท์ 080-865-2022 หรือคุณวีรวรรณ อำภา โทรศัพท์ 091-846-9108

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com