ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8
พฤศจิกายน 12, 2014
โครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 การบริหารงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ
กุมภาพันธ์ 11, 2015