การ Site Visit ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

         เมื่อวันพุธที่  29  กรกฎาคม 2558  ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าตรวจเอกสารและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 28 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 16 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com