การ Site Visit ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

       เมื่อวันจันทร์ที่  3  สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ตรวจเอกสารและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ระดับหลักสูตร) โดยมีผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟัง  จำนวน 16 หลักสูตร  

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com