จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์) ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปกจดหมายข่าวฉบับที่1

             สำนักประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทำจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ  และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์)  รายสามเดือน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ไตรมาศที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com