จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2559