โครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

DSC03452

      เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และคณะ บรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” พร้อมทั้งนำฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และหาปัจจัยเสี่ยงให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย  ณ ห้องประชุม 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ภาพกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com