การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

     วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการ และผศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com