การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

       วันจันทร์ 1 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธาน ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และ ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com