การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์

           วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ปริญญาตรี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน อาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการ และ อาจารย์โอบเอื้อ ต่อสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com