การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปริญญาตรี) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

       วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปริญญาตรี) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำโดย รศ.พิมพ์อำไพ เวนเซล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ และดร.วินัย จันทร์เพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com