การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

   วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ การบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการ และผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com