รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะclick_icon

ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร

3.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

4.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

5.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

6.คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(คศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com