ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ ชิงเงินรางวัล 256,000 บาท 

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกระดับการศึกษาร่วมเขียนเรียงความประกวด

ในหัวข้อ “คุณลักษณะของนักเรียนที่ดี” และหัวข้อ “คุณลักษณะของสถานศึกษาที่ดี” 

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2555 

>> คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<< 

 

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com