veeraphong

สิงหาคม 1, 2013

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง ร […]
กรกฎาคม 24, 2013

ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุม(CHE Online System)

          ขอเชิญคณะกรรมการ […]
กรกฎาคม 11, 2013

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556

 ภาพการตรวจประเมินคุณภาพกา […]
กุมภาพันธ์ 12, 2013

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับความรับผิดชอบต่อสังคม RMUTT USR

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มกราคม 29, 2013

แจ้งการประกาศผลกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี

  FollowShare
มกราคม 23, 2013

โครงการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9+2

  FollowShare
มกราคม 23, 2013

ประชุมชี้แจงการจัดทำรายการการประเมินตนเองประจำปี 2555

  FollowShare
มกราคม 23, 2013

ประชุมชี้แจงการจัดทำรายการการประเมินตนเองประจำปี 2555

  FollowShare
มกราคม 22, 2013

ขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ

  FollowShare