สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียดที่นี่  

Read more

ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุม(CHE Online System)

          ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE Online System) 

Read more

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556

 ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556 

Read more

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับความรับผิดชอบต่อสังคม RMUTT USR

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีกับความรับผิดชอบ RMUTT USR (University Social Responsibility) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-5493502,3503,3505,3506,3508       

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com