โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 2

            สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ในครั้งนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนโครงร่าง (OP) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยากรอิสระ เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ณ ห้องอบรม Professional Development Training Room ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com