โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 1

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ TQR
ธันวาคม 1, 2017
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) รุ่นที่ 2
ธันวาคม 19, 2017