จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560

โครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
มกราคม 22, 2018
ปฏิทินดำเนินโครงการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
กุมภาพันธ์ 5, 2018