ประกาศผลการตัดสินขั้นต้น “โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices)”