โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 4 : หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง วันที่ 18-19 มกราคม 2567

ภาพบรรยากาศงานทำบุญสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2567 วันที่ 15 ม.ค. 67
มกราคม 16, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ วันที่ 18-19 ม.ค.67
มกราคม 19, 2024