โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 2

          วันพุธที่  4 เมษายน  2561 เวลา 08.30 – 17.00  น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 2 ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้มีระดับคะแนนคุณภาพสูงขึ้น และเพื่อให้หลักสูตรขอขึ้นทะเบียน TQR ได้ ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัรฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์หลักสูตรฯ ” และการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)  ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 โดยผู้เข้าอบรม ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com